Artikel 1        Algemeen

 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Louter Promoveren: Louter Promoveren, gevestigd te Veessen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer bij overeenkomst.
 • Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Louter Promoveren een overeenkomst aangaat of aan wie Louter Promoveren een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Producten: de door Louter Promoveren aan wederpartij al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals E-books.
 • Diensten: de door Louter Promoveren aan wederpartij te leveren of geleverde diensten, zoals (online) training en ondersteuning.
 • Programma: een door Louter Promoveren aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals (online) training, en/of ondersteuning, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van Louter Promoveren.
 • Deelnemer: een door Louter Promoveren aangewezen (extra) deelnemer aan een programma.
 • Online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van Louter Promoveren door een wederpartij geselecteerde cursus of training.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Louter Promoveren en een wederpartij, waarop Louter Promoveren deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het door de wederpartij zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Louter Promoveren voor de uitvoering waarvan door Louter Promoveren derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, (inclusief die van de wederpartij) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Louter Promoveren en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Louter Promoveren niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Louter Promoveren in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Louter Promoveren behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Wederpartij wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Louter Promoveren niet binnen 14 dagen na de mededeling van Louter Promoveren dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
 9. Onder de term ‘schriftelijk’ ten aanzien van communicatie tussen Louter Promoveren en de wederpartij wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van Louter Promoveren wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de desbetreffende elektronische communicatie.

 

 

Artikel 2        Offertes en aanbiedingen

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Louter Promoveren zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij de offerte een andere termijn voor aanvaarding bevat.
 2. Louter Promoveren kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Louter Promoveren daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Louter Promoveren anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Louter Promoveren niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3        Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 

 1. De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening door wederpartij van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding door wederpartij conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden van Louter Promoveren, gevolgd door een schriftelijke mededeling door Louter Promoveren van de acceptatie van de wederpartij en de door haar aangewezen (extra) deelnemer in het programma aan Louter Promoveren.
 2. Louter Promoveren zal de potentiële wederpartij zo spoedig mogelijk per email informeren aan het door de betreffende partij aangegeven emailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet zijn geaccepteerd in het programma.
 3. Zolang de in artikel 3.2. genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de wederpartij de aanmelding annuleren.
 4. De overeenkomst voor het volgen van een online leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding van een wederpartij, conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online leertraject.
 5. De overeenkomst tot koop van een product komt tot stand door elektronische aanvaarding van de wederpartij van het online-aanbod daartoe van Louter Promoveren en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 6. Aanbiedingen van Louter Promoveren zijn niet bindend totdat tussen Louter Promoveren en de wederpartij een overeenkomst tot stand is gekomen.
 7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dat is dat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Louter Promoveren derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Louter Promoveren dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 8. Louter Promoveren heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 9. Indien door Louter Promoveren of door Louter Promoveren ingeschakelde derden, waaronder de werknemers van Louter Promoveren, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die personen in redelijk gewenste faciliteiten.
 10. Louter Promoveren zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Louter Promoveren neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de overeenkomst.
 11. Louter Promoveren biedt diensten en producten op het gebied van training en ondersteuning op basis van eigen expertise en zal steeds met volle inzet en motivatie training en ondersteuning verstrekken die naar het beste eer en geweten op dat moment de beste kans van slagen voor wederpartij vertegenwoordigen. Het uiteindelijke resultaat is echter ook afhankelijk van factoren waarop Louter Promoveren geen invloed kan uitoefenen. Op Louter Promoveren rust nimmer een resultaatsverplichting.

 

Artikel 4        Betaling en facturering

 

 1. De wederpartij dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Wederpartij is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.
 2. Indien voor de levering van diensten en producten vooruit moet worden betaald, kan wederpartij geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Louter Promoveren heeft plaatsgevonden.
 3. Louter Promoveren stuurt wederpartij facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
 4. Louter Promoveren is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door wederpartij aangegeven emailadres.
 5. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Louter Promoveren, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Louter Promoveren aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 7. Indien wederpartij niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Deelname van wederpartij aan het betreffende programma zal alsdan per direct stoppen. Vanaf de dag dat wederpartij in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is wederpartij vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van Louter Promoveren op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 8. Het stopzetten van deelname door wederpartij aan het programma waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, ontheft wederpartij niet van het voldoen van de totaal verschuldigde som voor het volledige programma.
 9. Alle kosten van invordering van het door wederpartij verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van wederpartij. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten van door Louter Promoveren ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 75.
 10. Wederpartij dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij Louter Promoveren te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door wederpartij, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
 11. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Louter Promoveren openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door wederpartij.

 

Artikel 5  Verplichtingen van wederpartij en deelnemers bij de uitvoering van een programma/training

 

 1. Wederpartij (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Louter Promoveren gevraagde en/of voor het programma/de training/ondersteuning benodigde essentiële informatie.
 2. Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.
 3. Wederpartij staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.
 4. De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.
 5. Wederpartij, resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een programma/training/ondersteuning.

 

Artikel 6  Rechten van Louter Promoveren betreffende de uitvoering van een programma

 

Louter Promoveren is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de training en ondersteuningssessies in een programma;
 3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 4. te bepalen welke docent/trainer een training of ondersteuning zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
 5. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde deelnemers ontvangen hiervan bericht, zonder dat Louter Promoveren gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
 6. (tussentijds) de deelname van een bepaalde wederpartij (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende wederpartij/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Louter Promoveren gehouden is tot opgaaf van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijds opzegging van de overeenkomst.

 

 1. Indien:
  1. Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan;
  2. Wederpartij zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
  3. Een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van wederpartij of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van wederpartij;
  4. Wederpartij, resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Louter Promoveren,

wordt wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Louter Promoveren heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van wederpartij en/of de door wederpartij aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van Louter Promoveren op grond van de wet. Louter Promoveren is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de wederpartij betaalde bedragen die verschuldigd zij op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

 1. Louter Promoveren is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Louter Promoveren kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op basis van nalatigheid van de wederpartij, dan zijn de vorderingen van Louter Promoveren op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Louter Promoveren de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Louter Promoveren tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Louter Promoveren gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Louter Promoveren kan naar eigen inzicht en goeddunken de overeenkomst verbreken en deelname aan een programma limiteren, uitstellen of beëindigen zonder terugbetaling of kwijtschelding van nog te incasseren maandelijkse betalingen indien wederpartij verstorend wordt of moeilijk mee te werken, zich niet aan de richtlijnen van het programma houdt of deelname van andere deelnemers aan het programma verstoort of onveilig maakt.
 6. Indien wederpartij een programma afneemt bij Louter Promoveren, verbindt wederpartij zich voor de volledige termijn aan dat programma. Indien wederpartij toch besluit tijdens deze termijn het programma niet te volmaken is de wederpartij alsnog gehouden aan het voldoen van de investering van het gehele programma voor zover dat op dat moment nog niet is voldaan. Deze verplichting geldt ongeacht of wederpartij daadwerkelijk meedoet of voltooit en is ongeacht of wederpartij betaalt in één keer of in termijnen. Er wordt geen teruggave gedaan van reeds betaalde bedragen.
 7. Bij annulering van deelname aan een programma is wederpartij gerechtigd binnen 5 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Louter Promoveren vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.
 8. Annulering/opzegging van een online leertrajectovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 9. Verplaatsing van geplande een-op-een-gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Louter Promoveren. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings-)verplichtingen van de wederpartij.
 10. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met eventuele aan- afvoer- en afleveringskoten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 11. Louter Promoveren is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een programma tussentijds te annuleren. Alsdan heeft de wederpartij recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels geleverde prestaties.
 12. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

 

 

Artikel 8        Overmacht

 

 1. Louter Promoveren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Louter Promoveren geen invloed kan uitoefenen (zoals onder meer ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen) waardoor Louter Promoveren niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Louter Promoveren of van derden daaronder begrepen. Louter Promoveren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Louter Promoveren haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Louter Promoveren zal wederpartij/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een docent/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.
 4. Louter Promoveren kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Louter Promoveren ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Louter Promoveren recht op vergoeding naar rato van het totale bedrag van de overeenkomst. Indien wederpartij op dat moment reeds meer heeft voldaan dan uiteindelijk op basis van het slechts gedeeltelijk geleverde is verschuldigd, is Louter Promoveren verplicht het door wederpartij teveel betaalde bedrag terug te storten.

 

Artikel 9        Geheimhouding / vertrouwelijkheid

 

 1. Vertrouwelijke informatie, of informatie die vertrouwelijk zou kunnen zijn, gedeeld door deelnemers aan een programma, Louter Promoveren of vertegenwoordiger van Louter Promoveren, mag niet door wederpartij worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor deze informatie verkregen is. Ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie geldt een geheimhoudingsplicht.
 2. Louter Promoveren gaat vertrouwelijk om met bedrijfsinformatie die wederpartij verstrekt tijdens een direct individueel en besloten contact. Informatie die door de wederpartij en door andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld tijdens groepssessies en andere bijeenkomsten en opnames kan worden verspreid onder alle deelnemers van een programma en kan worden toegevoegd aan producten die verkocht worden door Louter Promoveren, zodat nieuwe deelnemers kunnen leren van de beschikbaar gestelde informatie. Louter Promoveren verzoekt al haar deelnemers om vertrouwelijkheid in acht te nemen en de rechten en privacy van andere deelnemers niet te schenden. Louter Promoveren is echter niet aansprakelijk wanneer wederpartij of andere deelnemers dit verzoek van Louter Promoveren niet respecteren.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Louter Promoveren of andere wederpartij/deelnemers is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.
 4. Wederpartij deelt vertrouwelijke informatie zoals beschreven in dit artikel niet met andere mensen en gebruikt het niet anders dan in een discussie met andere deelnemers aan het programma tijdens programmasessies.

 

Artikel 10     Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

 

 1. Alle door Louter Promoveren in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en digitale bestanden blijven eigendom van Louter Promoveren totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Louter Promoveren gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Louter Promoveren geleverde digitale bestanden en fysieke materialen vallen onder het gebruikelijke auteursrecht. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van Louter Promoveren, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Louter Promoveren toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Louter Promoveren heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Louter Promoveren veilig te stellen.

 

Artikel 11     Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. Indien Louter Promoveren aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Louter Promoveren of haar leidinggevende ondergeschikten.
 2. Louter Promoveren kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de beoogde resultaten niet worden behaald. Het behalen van resultaten is afhankelijk van de achtergrond, toewijding, verlangen, inzet en motivatie van wederpartij. Louter Promoveren neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 3. Louter Promoveren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Louter Promoveren is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Louter Promoveren is niet aansprakelijk voor schade geleden wanneer Louter Promoveren verwijst naar een derde partij of internetsite waar Louter Promoveren goede ervaringen mee heeft. Het is de plicht van de wederpartij om te verifiëren of de dienstverlening, producten of te downloaden informatie en producten van dergelijke partijen veilig is.
 5. Louter Promoveren kan nimmer verantwoordelijk zijn voor schade die voortvloeit uit adviezen die door Louter Promoveren aan wederpartij zijn versterkt. Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem uitgevoerde activiteiten, keuzes en werkwijzen.
 6. Indien Louter Promoveren aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Louter Promoveren. Indien de verzekeraar van Louter Promoveren niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Louter Promoveren beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Louter Promoveren is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Louter Promoveren aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Louter Promoveren toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Louter Promoveren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Louter Promoveren kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 8. De wederpartij vrijwaart Louter Promoveren voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Louter Promoveren toerekenbaar is. Indien Louter Promoveren uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Louter Promoveren zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 9. Louter Promoveren is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door Louter Promoveren belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden.
 10. Louter Promoveren is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van wederpartij/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 5 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van de wederpartij van tijdens de opleiding in een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak.
 11. Iedere vordering jegens Louter Promoveren, behalve een vordering die door Louter Promoveren is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 12. De werknemers van Louter Promoveren kunnen zich jegens wederpartij/deelnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

 

Artikel 12     Persoonsgegevens

 

 1. Louter Promoveren behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met wederpartij strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
 2. Louter Promoveren neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van wederpartij en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door Louter Promoveren.
 3. Louter Promoveren en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
 4. Indien een wederpartij/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit te allen tijde laten weten aan Louter Promoveren en Louter Promoveren zal de informatievoorziening stopzetten.

 

Artikel 12     Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Louter Promoveren partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Het indienen van een klacht geeft wederpartij niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 3. Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Louter Promoveren en de wederpartij, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.
 4. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.
 5. Na ontvangst van de klacht zendt Louter Promoveren binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan wederpartij, waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal twee maanden.
 6. Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.
 7. Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.